På minameddelanden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner
En tjänst för säker digital post
från myndigheter och kommuner

Meny

Sök

Användarvillkor Mina meddelanden

Villkoren trädde i kraft 2018-09-01

1. Allmänt

1.1 Skatteverket tillhandahåller på uppdrag av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), i enlighet med Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser, tjänsten Mina meddelanden för att möjliggöra förmedling av elektroniska försändelser från myndigheter till privatpersoner och företag (”Mottagare”)

1.2 För att kunna ta emot digitala meddelanden via Mina meddelanden måste Mottagare registreras i Myndigheten för digital förvaltnings register (”Förmedlingsadressregistret”) samt välja en säker digital brevlåda (”Brevlåda”) som är ansluten till Mina meddelanden.

1.3 Genom att registrera sig för Mina meddelanden godkänner Mottagaren dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem. Villkoren gäller dock inte om annat följer av tvingande författningsreglering.

1.4 Mottagaren ansvarar för att ta del av de meddelanden som skickas till Brevlådan från samtliga vid var tid anslutna myndigheter. Mottagaren kan genom inställningar i Brevlådan välja bort digital post från en ansluten myndighet. Då skickas posten från den myndigheten istället som papperspost.

2. Registrering i Förmedlingsadressregistret

2.1 Vid registrering i Förmedlingsadressregistret krävs e-legitimation. Privatpersoner kan endast registrera sig själva. Företag kan endast registreras av behörig firmatecknare i enlighet med den firmateckningsrätt som finns registrerad hos Bolagsverket. Endast aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar eller ekonomiska föreningar kan registreras. En juridisk person som företräds av en annan juridisk person kan inte registreras.

2.2 Registrering i Förmedlingsadressregistret sker genom Brevlådan.

2.3 Skatteverket får ta bort en påbörjad registrering om registreringen inte slutförts inom sex månader.

3. Behandling av personuppgifter

3.1 Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Utförlig information om Förmedlingsadressregistret och hur dina personuppgifter behandlas i tjänsten Mina meddelanden finns att läsa på www.minameddelanden.se/personuppgifter

3.2 Mottagaren förväntas ta del av informationen om hur personuppgifter i Förmedlingsadressregistret behandlas innan registrering. Vill Mottagaren inte att dennes personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs ska denne inte registrera sig som Mottagare.

4. Skatteverkets ansvar

4.1 Skatteverket tillhandahåller tjänsten Mina meddelanden på uppdrag av Myndigheten för digital förvaltning. Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Skatteverket ansvarar dock inte för eventuella avbrott. I de fall Mina meddelanden är otillgängligt kan meddelanden komma att skickas som papperspost.

4.2 Skatteverket ansvarar för att informera om vilka Avsändande myndigheter och Brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden på webbplatsen för Mina meddelanden.

4.3 Avsändande myndigheter och Brevlådeoperatörer som vill ansluta till Mina meddelanden förbinder sig i avtal att följa de krav och villkor som Skatteverket beslutat. Skatteverket ansvarar för kontroll av att dessa krav och villkor följs.

4.4 Skatteverket har rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina åtaganden avseende Mina meddelanden. Skatteverket ansvarar då för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

5. Mottagarens ansvar

5.1 Mottagarens tillgång till Mina meddelanden är beroende av tjänster som tredje part tillhandahåller åt Mottagaren (såsom brevlåda, internetuppkoppling och mobiltelefonitjänster). Mottagaren är ensam ansvarig för tillgång, nyttjande och betalning av dessa tjänster.

5.2 Mottagaren ansvarar för att ta del av de meddelanden som skickas till Brevlådan. Ett meddelande anses ha kommit Mottagaren till handa när Brevlådeoperatören har tillgängliggjort det i Brevlådan.

5.3 Mottagaren ansvarar för den information som lämnas av Mottagaren vid registrering och användning av Mina meddelanden. Skatteverket ansvarar inte för konsekvenser som orsakas av att Mottagaren lämnat felaktig information.

5.4 Mina meddelanden får användas bara i enlighet med dessa användarvillkor, gällande författningar och myndighetsbeslut. Mottagaren är skyldig att följa eventuella instruktioner avseende användningen av Mina meddelanden som lämnas av Skatteverket.

5.5 Mottagaren ska skydda sin e-legitimation och sina personliga koder på ett betryggande sätt.

6. Brevlådeoperatörens ansvar

6.1 Brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden ansvarar för att följa de krav och villkor som Skatteverket beslutat.

7. Skadestånd

7.1 Skatteverkets skadeståndsansvar gentemot Mottagaren beträffande Mina meddelanden är begränsat till skada som Skatteverket vållar Mottagaren genom att bryta mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller gällande lag/författning. Skatteverket ansvarar inte i något fall för skada som beror på avbrott i tjänstens tillgänglighet.

7.2 Skatteverkets skadeståndsansvar gentemot Mottagaren enligt ovan är begränsat till direkt skada samt till ett sammanlagt belopp motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110). Skatteverket ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller förlust av data.

8. Rättigheter kopplade till Mina meddelanden

8.1 Samtliga rättigheter kopplade till Mina meddelanden tillkommer Skatteverket. Genom att registrera sig för Mina meddelanden får Mottagaren nyttjanderätt till tjänsten Mina meddelanden i enlighet med dessa användarvillkor.

9. Avregistrering

9.1 Mottagaren kan när som helst avregistrera sig ur Förmedlingsadressregistret via Brevlådan. Efter avregistrering skickas inga nya meddelanden till Brevlådan.

9.2 Skatteverket kan efter skriftlig begäran av Mottagaren, eller behörig företrädare, avregistrera denne ur Förmedlingsadressregistret. Skatteverket kan även avregistrera Mottagare ur Förmedlingsadressregistret vid dödsfall samt när företag avregistreras ur Bolagsverkets register.

10. Avstängning

10.1 Om en Mottagare agerar i strid med dessa användarvillkor eller i strid med författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner får Skatteverket stänga av Mottagaren från Mina meddelanden.

11. Drift och underhåll

11.1 Skatteverket har rätt att begränsa tillgängligheten till Mina meddelanden i den omfattning som är nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller driftmässiga skäl. Skatteverket ska sträva efter att minimera avbrottstiden och vidta åtgärder för att Mottagaren ska vållas minsta möjliga skada, Skatteverket ska i största möjliga utsträckning informera Mottagaren om planerade avbrott.

12. Ändring i Mina meddelanden

12.1 Skatteverket har rätt att göra förändringar i Mina meddelanden. Information om förändringar lämnas på webbplatsen för Mina meddelanden.

13. Avveckling av Mina meddelanden

13.1 Skatteverket får säga upp tillhandahållandet av Mina meddelanden helt eller delvis genom underrättelse på webbplatsen för Mina meddelanden, minst 30 dagar före avvecklingen.

14. Tillägg och ändringar av användarvillkoren

14.1 Skatteverket har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. Skatteverket ska underrätta Mottagaren på webbplatsen för Mina meddelanden om sådana tillägg och ändringar. Underrättelse behöver dock inte ske om ändringarna är av begränsad betydelse.

15. Tillämplig lag

15.1 Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.